Feb 12

Verenigingswerk in de sportsector: wat moet je weten?

Wetgeving vernietigd door Grondwettelijk Hof
Verenigingswerk versus betaalde arbeid en vrijwilligerswerk
Wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk

Vanaf 2021 is het wegens de beslissing van het Grondwettelijk Hof niet meer mogelijk om via de wet onbelast bijklussen activiteiten voor verenigingen of diensten van burger tot burger te verrichten.

In juli 2020 werd een nieuw wetsvoorstel ingediend, deze keer enkel voor verenigingswerk. In oktober volgden echter negatieve adviezen van de Raad van State en de Nationale Arbeidsraad op dit wetsvoorstel.

In het federaal regeerakkoord was een oplossing voor het verenigingswerk wel expliciet opgenomen waardoor er verder werd gewerkt aan een oplossing.

VSF (Vlaamse Sportfederatie) bleef pleiten voor een oplossing die tegemoet komt aan de noden van de sportfederaties en clubs. ISB (Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid) deed hetzelfde voor hun doelpubliek. Ook Sport Vlaanderen en het kabinet Sport bevestigden de dringende nood aan een apart statuut, dat tegemoet komt aan de realiteit.

(bron:  https://www.sport.vlaanderen/statuut-verenigingswerk/)

Verder hebben we het ook nog over de gekende onkostenvergoedingen voor vrijwilligers, die wel gewoon doorlopen, zoals al een paar jaar loopt.  

Feb 07

BTW verlaging van 21% naar 6% voor afbraak van gebouwen en heropbouw van huizen en appartementen voor bewoning bestemd.

De Belg heeft een baksteen in de maag,  Het beeld blijkt nog steeds te kloppen, ook al wordt het steeds moeilijker voor de jongeren (en ja ook ouderen)  die de sprong willen wagen van huurder naar eigenaar.    

Daarbij komt ook steevast het dilemma naar voren: bouwen of verbouwen?  Kiezen voor energie-efficienty en up-to-date zijn of kiezen voor stap-voor-stap renovatie, waarbij investeringen gespreid kunnen worden. 

Ook in het verleden zijn er incentives geweest.  Meer dan 10 jaar terug was er een toepassing van het verlaagde tarief op een schijf van 50.000 euro bij een bouwproject.  Waarom men net nu met deze bazooka komt, laat zich raden...  Door Covid-19 verwacht men dat de economische crisis eerder vroeg dan laat toch ook zal doordringen bij de gewone man en zijn besteedbaar budget.   Hoewel men diepere wonden had verwacht bij het afschaffen van de woonbonus. 

Tout court voor elk nieuwbouwproject?  Nee,dat is niet de bedoeling. 

De open ruimte in Vlaanderen wordt schaarser.  Het is dan ook een feit dat heel wat nieuwbouw tegenwoordig gerealiseerd wordt, door een oud gebouw af te breken.   Steden zoals Oostende en Kortrijk spreken over 'inbreiding" ipv uitbreiding.  Verdichting en verhoging maw door kwalitatieve nieuwbouw in de plaats van energieverslindende versleten gebouwen. 
Men wil dat proces dus ondersteunen door een tariefverlaging toe te kennen van 6% ipv 21% voor afbraak en heropbouw van woningen. 

 

Sep 27

Tot het einde van dit jaar is er een investeringsaftrek van 25%! (update: ook in 2021 nog van toepassing!)

Om de economie aan te zwengelen is er beslist om de eenmalige investeringsaftrek van 8% tijdelijk te verhogen tot 25%. 

U heeft nog de tijd tot einde december van dit jaar om van deze verhoogde investeringsaftrek te profiteren. 

 

Jun 07

Steun voor de horeca: verlaging van de btw !

Op 6 juni besliste de Regering om de btw op restaurant- en cateringdiensten te verlagen naar 6%.
Voor alcoholische dranken blijft het tarief van 21% wél van toepassing. 
Deze verlaging geldt momenteel tot 31 december 2020.

 
 
 
 
 

Jun 03

Hinderpremie, compensatiepremie,... en wat nu met de belastbaarheid van die ontvangen vergoedingen?

In eerste instantie, bij de eerste berichten over de tegemoetkomingen aan zelfstandigen en KMO's moesten we nog melden dat deze bedragen belastbaar gingen worden gesteld.

Dat is nu niet meer het geval!

In het kort: de zelfstandige of de KMO-vennootschap gaat hier NIET op belast worden. En dat goede nieuws mag best nog wel eens verspreid worden...

Het overbruggingsrecht persoonlijk toegekend aan zelfstandigen is daarentegen wel belastbaar.  Het betreft een vervangingsinkomen en zal als dusdanig ook op fiche vermeld worden en in de personenbelasting verschijnen. 

 

 

Mar 20

Overbruggingsrecht Covid-19

We willen u verder informeren over de laatste ontwikkelingen ivm maatregelingen voor de ondersteuning van zelfstandigen. Het is belangrijke info voor wie niet voldoet aan de voorwaarden van de hinderpremie (zie eerdere info-mails)

 

 

Mar 18

Uitstel van betaling van onder andere BTW en andere maatregelen getroffen door de FOD Financiën

Op de site van de Fod Financiën zijn de details bekend omtrent het beloofde betalingsuitstel voor BTW ea belastingen.

Hieronder geven we integraal het communiqué weer:

Bron: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen

Mar 13

Maatregelen coronavirus voor de kmo's : Thesora staat u bij.


Net zoals elke burger de gevolgen zal ondervinden van de verregaande maatregelen van de regering, zal dat ongetwijfeld ook voor u het geval zijn.
Niet alleen zijn er de maatregelen die gisteravond door de Nationale Veiligheidsraad zijn afgekondigd, daarnaast zijn er al diverse besluiten van de Vlaamse regering.
We trachten u in deze periode zo goed mogelijk bij te staan. Eerste doel is, zoals steeds, uw rechten te vrijwaren. We kijken waar u recht op heeft, of wat er kan gebeuren in uw sector of voor uw dossier.
Bovenal zijn ook wij bezorgd over de mogelijke verspreiding van het coronavirus bij ouderen en mensen die er kwetsbaar voor zijn. Doemdenken helpt ons echter niet vooruit.
Hieronder een overzicht van de zaken die u rechtstreeks aanbelangen. Ongetwijfeld zullen in de komende dagen nog extra zaken opduiken of zal de concrete uitwerking pas duidelijk worden…

Feb 21

Nieuwe circulaire omtrent het terugvragen van btw-tegoeden op de BTW r/c.


Wat verandert er concreet?


Er zijn maandaangevers en kwartaalaangevers. Wat de maandaangevers betreft zullen zij vanaf nu niet meer kunnen genieten van enige tolerantie. Als men als maandelijks aangever meer dan 1485 euro tegoed heeft (tijdens het jaar, laatste maand bedraagt de grens 245 euro) dan zal men strikt op tijd moeten indienen voor de 20ste van de maand volgend op de maand van de aangifteperiode, wil men aanspraak maken op een teruggaaf. Sterker nog : alle maandaangiften van dat jaar moeten op tijd zijn geweest. Zoniet wordt een vraag tot terugbetaling geweigerd.

Vooralsnog is dat voor de kwartaalaangevers niet aan de orde en gaat het enkel op voor de maandaangevers. Voor kwartaalaangevers zal een dagje te laat daar nog niet leiden tot het weigeren van een vraag tot teruggaaf.

Het valt evenwel te verwachten dat dit in de toekomst ook ooit wel eens niet meer het geval zal zijn…
Een en ander veroorzaakte wat commotie daar de toepassingen van de FOD Financiën niet altijd even performant blijken te zijn.
De minister verzekerde evenwel dat het de bedoeling is de ondernemingen en hun gemandateerden, zal vrijwaren van elk nadeel of ongemak, als een toepassing van de overheid tijdelijk uitvalt.
In de praktijk zal de belastingplichtige of diens accountant dat uiteraard ook nog wel moeten kunnen bewijzen…het valt aan te raden printscreens te nemen als blijkt dat intervat nog maar eens kuren heeft…

 

Feb 16

Auteursrechten: is elke zelfstandige een “kunstenaar”?

Het is algemeen geweten dat de belastingen op winsten en baten in België nog steeds heel pittig zijn.

De belastbare winst komt tot stand door uw gemaakte kosten af te trekken van je omzet.   Vaak zijn de gemaakte kosten een hot topic om aan enige optimalisatie te doen.

Maar soms verliest men uit het oog dat het misschien wel mogelijk is om inkomsten in de eerste plaats niet zomaar in winsten, baten of bezoldigingen te laten terecht komen.

We komen bijvoorbeeld uit bij het fiscaal gunstig regime van de auteursrechten. Uit de talrijke voorafgaande beslissingen (rulingdienst) blijkt dat het begrip auteursrechten bijzonder ruim kan worden opgevat en dat het wel eens verder kan reiken dan de artistieke sector.  

Maatwerk van A tot Z in de Brusselse rand