Regering beslist 5 extra zaken omtrent btw en fiscaliteit

De regering heeft opnieuw een aantal zaken beslist, om het ondernemersklimaat een stimulans te geven.  

Onderstaand vinden jullie de afgekondigde maatregelen: (bron: FOD Financiën)


1. KWIJTSCHELDING HUUR
De opvallendste maatregel is gloednieuw: een belastingvermindering van 30% voor verhuurders die de huur kwijtschelden van huurders die hun zaak verplicht moesten sluiten wegens de coronamaatregelen. De maatregel is geldig voor de huur van de maanden maart, april en mei 2021. Per huurovereenkomst kan maximaal €5 000 per maand in aanmerking komen voor de belastingvermindering, per verhuurder maximaal €45 000.
In de vennootschapsbelasting wordt het voordeel toegekend onder de vorm van een niet terugbetaalbaar belastingkrediet.


2. BTW EN ACCIJNSRECHTEN: LAGERE NALATIGHEIDSINTERESTEN
Voorts wil de regering de tarieven voor nalatigheids- en moratoriuminteresten in de btw en accijnsrechten aligneren op die in de inkomstenbelastingen. Dat wil zeggen dat het tarief drastisch zal dalen van 9,6% tot respectievelijk 4 en 2%. Ook de hoge btw-boete voor te late betaling zal gemilderd worden en dalen van 15% naar 10%.
Zowel de aanpassing van de interestvoeten als de boete geldt enkel voor het tweede kwartaal 2021.


3. VERLAGING MINIMUMDREMPELS TERUGGAVE VAN BTW
Met ingang van 1 januari van dit jaar werd reed beslist dat startende bedrijven elke maand een terugbetaling van hun btw-krediet kunnen vragen.
Voortaan kan men voor kleinere bedragen een teruggave van de btw vragen. De nieuwe drempels zijn: 400 EUR voor periodieke aangiften, 50 EUR voor starters of eindejaaraangiften.


4. AFSCHAFFING DECEMBERVOORSCHOT BTW ÉN BV
Ten slotte wordt het decembervoorschot in de BTW vanaf december 2021 definitief afgeschaft, in december 2020 gebeurde dit al eenmalig. Nieuw is dat dit jaar tegelijk ook het decembervoorschot in de bedrijfsvoorheffing (art. 412, lid 4 en 5, WIB 92) afgeschaft wordt.


5. CIRCULAIRE 2021/C/20 OVER TUSSENKOMSTEN VAN DE WERKGEVER VOOR THUISWERK
De forfaitaire terugbetaling van eigen kosten van de werkgever tot een maximumbedrag van 129,48 euro wordt veralgemeend. De administratie zal dit nu ook aanvaarden buiten de context van de corona pandemie (zie ook tijdelijke verhoging binnen context corona pandemie).
De terbeschikkingstelling of terugbetaling door de werkgever van kantoormeubilair en informaticamateriaal die noodzakelijk zijn om de beroepsactiviteit thuis op een normale wijze uit te voeren, geeft geen aanleiding tot het belasten van een voordeel van alle aard.

Heeft u vragen? Stel ze gerust aan Thesora.

  +32 (0)2/569 38 38

Maatwerk van A tot Z in de Brusselse rand