Jun 03

Hinderpremie, compensatiepremie,... en wat nu met de belastbaarheid van die ontvangen vergoedingen?

In eerste instantie, bij de eerste berichten over de tegemoetkomingen aan zelfstandigen en KMO's moesten we nog melden dat deze bedragen belastbaar gingen worden gesteld.

Dat is nu niet meer het geval!

In het kort: de zelfstandige of de KMO-vennootschap gaat hier NIET op belast worden. En dat goede nieuws mag best nog wel eens verspreid worden...

Het overbruggingsrecht persoonlijk toegekend aan zelfstandigen is daarentegen wel belastbaar.  Het betreft een vervangingsinkomen en zal als dusdanig ook op fiche vermeld worden en in de personenbelasting verschijnen. 

 

 

Mar 20

Overbruggingsrecht Covid-19

We willen u verder informeren over de laatste ontwikkelingen ivm maatregelingen voor de ondersteuning van zelfstandigen. Het is belangrijke info voor wie niet voldoet aan de voorwaarden van de hinderpremie (zie eerdere info-mails)

 

 

Mar 18

Uitstel van betaling van onder andere BTW en andere maatregelen getroffen door de FOD Financiën

Op de site van de Fod Financiën zijn de details bekend omtrent het beloofde betalingsuitstel voor BTW ea belastingen.

Hieronder geven we integraal het communiqué weer:

Bron: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen

Mar 13

Maatregelen coronavirus voor de kmo's : Thesora staat u bij.


Net zoals elke burger de gevolgen zal ondervinden van de verregaande maatregelen van de regering, zal dat ongetwijfeld ook voor u het geval zijn.
Niet alleen zijn er de maatregelen die gisteravond door de Nationale Veiligheidsraad zijn afgekondigd, daarnaast zijn er al diverse besluiten van de Vlaamse regering.
We trachten u in deze periode zo goed mogelijk bij te staan. Eerste doel is, zoals steeds, uw rechten te vrijwaren. We kijken waar u recht op heeft, of wat er kan gebeuren in uw sector of voor uw dossier.
Bovenal zijn ook wij bezorgd over de mogelijke verspreiding van het coronavirus bij ouderen en mensen die er kwetsbaar voor zijn. Doemdenken helpt ons echter niet vooruit.
Hieronder een overzicht van de zaken die u rechtstreeks aanbelangen. Ongetwijfeld zullen in de komende dagen nog extra zaken opduiken of zal de concrete uitwerking pas duidelijk worden…

Feb 21

Nieuwe circulaire omtrent het terugvragen van btw-tegoeden op de BTW r/c.


Wat verandert er concreet?


Er zijn maandaangevers en kwartaalaangevers. Wat de maandaangevers betreft zullen zij vanaf nu niet meer kunnen genieten van enige tolerantie. Als men als maandelijks aangever meer dan 1485 euro tegoed heeft (tijdens het jaar, laatste maand bedraagt de grens 245 euro) dan zal men strikt op tijd moeten indienen voor de 20ste van de maand volgend op de maand van de aangifteperiode, wil men aanspraak maken op een teruggaaf. Sterker nog : alle maandaangiften van dat jaar moeten op tijd zijn geweest. Zoniet wordt een vraag tot terugbetaling geweigerd.

Vooralsnog is dat voor de kwartaalaangevers niet aan de orde en gaat het enkel op voor de maandaangevers. Voor kwartaalaangevers zal een dagje te laat daar nog niet leiden tot het weigeren van een vraag tot teruggaaf.

Het valt evenwel te verwachten dat dit in de toekomst ook ooit wel eens niet meer het geval zal zijn…
Een en ander veroorzaakte wat commotie daar de toepassingen van de FOD Financiën niet altijd even performant blijken te zijn.
De minister verzekerde evenwel dat het de bedoeling is de ondernemingen en hun gemandateerden, zal vrijwaren van elk nadeel of ongemak, als een toepassing van de overheid tijdelijk uitvalt.
In de praktijk zal de belastingplichtige of diens accountant dat uiteraard ook nog wel moeten kunnen bewijzen…het valt aan te raden printscreens te nemen als blijkt dat intervat nog maar eens kuren heeft…

 

Feb 16

Auteursrechten: is elke zelfstandige een “kunstenaar”?

Het is algemeen geweten dat de belastingen op winsten en baten in België nog steeds heel pittig zijn.

De belastbare winst komt tot stand door uw gemaakte kosten af te trekken van je omzet.   Vaak zijn de gemaakte kosten een hot topic om aan enige optimalisatie te doen.

Maar soms verliest men uit het oog dat het misschien wel mogelijk is om inkomsten in de eerste plaats niet zomaar in winsten, baten of bezoldigingen te laten terecht komen.

We komen bijvoorbeeld uit bij het fiscaal gunstig regime van de auteursrechten. Uit de talrijke voorafgaande beslissingen (rulingdienst) blijkt dat het begrip auteursrechten bijzonder ruim kan worden opgevat en dat het wel eens verder kan reiken dan de artistieke sector.  

Feb 05

You need a Belgian VAT registration ? Heeft u als buitenlandse onderneming een Belgisch btw nummer nodig?

Het onderstaande artikel is in het engels opgesteld om evidente redenen. Voor de Belgische ondernemers is het belangrijk te weten dat we ook een nummer kunnen aanvragen in de ons omringende EU landen voor uw activiteit aldaar... (indien er belangrijke omzet aan particulieren geleverd wordt, indien er werken in onroerende staat aan vastgoed in het buitenland worden verricht, indien er stock aangehouden wordt in het buitenland, enz enz...)

There could be several reasons why a company established in a EU country needs at a certain point a Belgian VAT registration:

Importation of goods, selling goods towards consumers in Belgium (exceeding the yearly threshold of 35K), having a construction worksite in Belgium, organizing a conference, a concert , having a stock in Belgium, etc…

 

Nov 22

Thesora verwelkomt A&D Boekhoudkantoor uit Affligem !

Sinds 1 november 2019 gaat A&D Boekhoudkantoor verder onder de vlag van Thesora.  Luc Wannijn en Geert Bruggeman blijven trouw op post, zoals de klanten voorheen gewoon waren.   We danken Danielle Arijs voor de jarenlange trouwe inzet en het parcours dat ze afgelegd heeft met A&D!

Sep 24

Hoeveel tijd is er nog om het UBO register in orde te brengen?

Gedoogbeleid UBO-registratie tot 31 december 2019

Bronvermelding : ITAA 


De eindtermijn voor het invullen van het UBO-register tot 30 september komt in zicht. Er komt geen bijkomend uitstel maar de administratie zal tot 31 december 2019 een gedoogbeleid voeren en in die periode geen sancties toepassen.

 

Oct 04

Een nieuw boetebeleid bij de FOD Financiën

Als men aan btw denkt, dan is de associatie met "boetes" snel gemaakt...

 

Maatwerk van A tot Z in de Brusselse rand